ชื่อ ดู Upload
EB.1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 33  อัพแล้ว
EB.2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการซื้อจัดจ้าง 34  อัพแล้ว
EB.3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 7  อัพแล้ว
EB.4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 24  อัพแล้ว
EB.5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี่ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 8  ยังไม่อัพ
EB.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 3  ยังไม่อัพ
EB.7 ผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 3  ยังไม่อัพ
EB.8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 9  ยังไม่อัพ
EB.9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 5  ยังไม่อัพ
EB.10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 4  ยังไม่อัพ
EB.11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 3  ยังไม่อัพ
EB.12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2  ยังไม่อัพ
EB.13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ 2  ยังไม่อัพ
EB.14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ 3  ยังไม่อัพ
EB.15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 2  ยังไม่อัพ
EB.16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 12  ยังไม่อัพ
EB.17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 2  ยังไม่อัพ
EB.18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 14  ยังไม่อัพ
EB.19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ 3  ยังไม่อัพ
EB.20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 3  ยังไม่อัพ
EB.21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ 2  ยังไม่อัพ
EB.22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ 2  ยังไม่อัพ
EB.23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 7  ยังไม่อัพ
EB.24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 3  ยังไม่อัพ
EB.25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ 2  ยังไม่อัพ
EB.26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ 4  ยังไม่อัพ

Script By ASMHOS.