อัตรากำลัง โรงพยาบาล

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
นายแพทย์ 2 4 6
ทันตแพทย์ 1 3 4
เภสัชกร 2 6 8
พยาบาลวิชาชีพ 2 42 44
นักเทคนิคการแพทย์ 2 3 5
นักรังสีการแพทย์ 1 1
นักกายภาพบำบัด 3 3
แพทย์แผนไทย 1 2 3
นักโภชนาการ 2 2
นักวิชาการสาธารณสุข 7 7
นักจัดการงานทั่วไป 1 1
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 3
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 2 3
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 1
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 5
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 2
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 1
ช่างไฟฟ้า 1 1
พนักงานขับรถยนต์ 10 10
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 16 17
พนักงานห้องผ่าตัด 1 1
พนักงานกายภาพบำบัด 1 1
พนักงานช่วยการพยาบาล 5 5
ผู้ช่วยพยาบาล 2 2
พนักงานบริการ 16 21 37
พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 3
พนักงานเปล 4 4
คนสวน 1 1
พนักงานประกอบอาหาร 2 2
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 1
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 1
นักวิชาการพัสดุ 2 2
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 1
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 1
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 1 1
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 1
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 1
รวมทั้งหมด
59
138
197
jQuery