อัตรากำลัง โรงพยาบาล

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
นายแพทย์ 2 4 6
ทันตแพทย์ 3 3 6
เภสัชกร 2 4 6
พยาบาลวิชาชีพ 2 50 52
นักเทคนิคการแพทย์ 2 3 5
นักรังสีการแพทย์ 1 1
นักกายภาพบำบัด 3 3
แพทย์แผนไทย 1 2 3
นักโภชนาการ 2 2
นักวิชาการสาธารณสุข 6 6
นักจัดการงานทั่วไป 1 1
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 3
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 2 3
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 5
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 2
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 2
ช่างไฟฟ้า 1 1
พนักงานขับรถยนต์ 10 10
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 17 19
พนักงานห้องผ่าตัด 1 1
พนักงานกายภาพบำบัด 1 1
พนักงานช่วยการพยาบาล 5 5
พนักงานบริการ 14 19 33
พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 3
พนักงานเปล 4 4
คนสวน 1 1
พนักงานประกอบอาหาร 2 2
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 1
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 1
นักวิชาการพัสดุ 1 1
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 1
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 1
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 1 1
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 1
พนักงานซักฟอก 1 1
รวมทั้งหมด
61
138
199
2019 © นายอำพล สุมาลี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery