อัตรากำลัง โรงพยาบาล

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
นายแพทย์ 4 1 5
ทันตแพทย์ 2 2 4
เภสัชกร 3 4 7
พยาบาลวิชาชีพ 2 45 47
นักเทคนิคการแพทย์ 2 3 5
นักรังสีการแพทย์ 1 1
นักกายภาพบำบัด 3 3
แพทย์แผนไทย 1 1 2
นักโภชนาการ 2 2
นักวิชาการสาธารณสุข 4 4
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 2
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 3 4
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 1
โภชนากร 1 1
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 2 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 3
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1
เจ้าพนักงานธุรการ 2 2
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 1 2
นายช่างเทคนิค 1 1
ช่างไฟฟ้า 1 1
พนักงานขับรถยนต์ 8 8
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 21 24
พนักงานกายภาพบำบัด 1 1
พนักงานช่วยการพยาบาล 3 3
พนักงานบริการ 2 5 7
พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 5
พนักงานเปล 6 6
พนักงานทั่วไป 2 2
คนสวน 1 1
พนักงานประกอบอาหาร 2 2
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 1
พนักงานทำความสะอาด 3 2 5
นักวิชาการพัสดุ 1 1
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 2
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 1
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 1
พนักงานประจำห้องยา 2 2
พนักงานซักฟอก 4 1 5
รวมทั้งหมด
63
116
179
2019 © นายอำพล สุมาลี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery